Максименко
Леонид Валентинович

Врач, психолог - консультант, психотерапевт, педагог, доктор PhD по психологии и реабилитологии

Список мероприятий

/ Главная / Сферы деятельности / Научная деятельность / Психология семьи / Семья и человек - пути адаптации и появления болезни (на укр.языке)

Семья и человек - пути адаптации и появления болезни (на укр.языке)


C³м᾽я та людина – шляхи адаптац³¿ та виникнення хвороби. Особливе значення при розгляд³ питання розвитку хвороб³ º система, яка маº назву «C³м᾽я». З синергетичного п³дходу «C³м᾽я» º в³дкритою системою в яку входять п³дсистема «Людина». П³дсистема «Людина» маº у у с³м᾽¿ свою територ³ю та сво¿ меж³. Але у ц³лому «C³м᾽я» може мати вигляд як ºдиний орган³зм, ºдина функц³ональна система. При порушенн³ функц³онування с³м᾽¿ виникаº дисбаланс у систем³ «Людина». В³дбуваºться процес дезадаптац³¿ , який часто приводить до виникнення хвороби. М³ж «C³м᾽ºю» та «Людиною» з сво¿ми факторами впливу знаходиться середовище ³з сво¿ми факторами впливу. ²нтерес представляº розгляд ц³º¿ г³персистеми, тим б³льше, що для переходу кожно¿ системи на новий р³вень розвитку, кожна з п³дсистем повинна ув³йти в стан автоколивань ³з зб³льшенням флуктац³¿ – з точки зору самоорган³зац³¿. Артур Кестлер запропонував терм³н - «холон», в³д грецького слова «холос»(ц³ле) ³з суф³ксом «он», що означаº частку чи частину. Терм³н Кестлера особливо маº значення для анал³зу модел³ с³м᾽¿, тому що одиницею вивення та вручення тут завжди º холон. Будь-який холон – ³ндив³д, нуклеарна с³м᾽я, розширена с³м᾽я – представляють собою одночасно ³ ц³ле, ³ частину, обидва ц³ його аспекти р³внозначн³, не виштовхують одне одного, та не вступають у конфл³кт. Кожен холон знаходиться у якомусь контекст³. Руйнування та поширення контексту може в³дкривати у житт³ нов³ можливост³. Не так важливо, як с³м᾽я вир³шуº сво¿ задач³, - важлив³ше те, наск³льки з усп³хом це робиться. С³м᾽я – це холон, який входить у б³льш широку культуру, та задач³ с³м᾽¿ – стати б³льш адекватною у межах можливостей, як³ ³снують у дан³й с³мейн³й та культурн³й систем³. Виходячи з цього, можна сказати, що с³м᾽я граº особливу роль у процесах адаптац³¿ людини з оточуючим св³том як на б³олог³чному, так ³ на соц³альному р³вн³. Коли флуктуац³я посилюºться, у с³м᾽¿ може наступити криза при як³й зм³ни як³ в³дбуваються, переводять ¿¿ на ³нший р³вень функц³онування, який дозволяº владнати ситуац³ю . Розвиток с³м᾽¿ проходить поетапно з зростаючим ускладненням. ²снують пер³оди р³вноваги та адаптац³¿, як³ характеризуються придбанням в³дпов³дних навичок ³ задач. ²снують ³ пер³оди дисбалансу,як³ визиваються чи ³ндив³дом, чи контекстом. Вони приводять до стрибкопод³бного переходу на нову,б³льш складну стад³ю, на як³й виникають нов³ задач³ та навички. Найб³льш часто модель с³м᾽¿ при переход³ на нов³ р³вн³ потребуº в³дпрацювання нових стереотип³в взаºмод³¿ у систем³, чи придбання б³льш високого р³вня гнучкост³ взаºмод³¿. Виникаюч³ у людин³ проблеми, як³ потребують в³д нього осмислення ситуац³¿ та прийняття р³шень, як³ мають в³дношення як до ³ндив³дуального холону ³ндив³да, так ³ с³мейну модель у дисипативну структуру. Флуктуац³я посилюºться як ³з-за внутр³шн³х, так ³ ³з-за зовн³шн³х вплив³в, та виникаюча нестаб³льн³сть переводить систему на новий р³вень ускладнення. Тому у ситуац³ях переходу на нов³ р³вн³ розвитку с³мейно¿ системи, людина повинна розум³ти, що анал³з розвитку своº¿ с³м᾽¿ даº можлив³сть часто уникнути ситуац³¿ захворювання. Задача л³каря при нагляд³ за хрон³чними хворими – анал³зувати систему с³мейних в³дношень, мати можлив³сть дати пораду що до ур³вноваження системи с³мейних в³дношень, мати можлив³сть дати пораду що до ур³вноваження с³мейних в³дношень особливо у ситуац³¿ виникнення чи загострення хрон³чно¿ хвороби у людин³.

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Декабрь 2018
ПН  3 10 17 24 31
ВТ  4 11 18 25  
СР  5 12 19
  • Прокрастинация – популярное оправдание или бич современностиПодробнее
26  
ЧТ  6 13 20 27  
ПТ  7 14 21 28  
СБ 1
  • Тренинг: Формирование и развитие навыков психологического консультирования и психотерапииПодробнее
8 15 22 29  
ВС 2 9 16 23 30  
Январь 2019
ПН  7 14 21 28
ВТ 1 8 15 22 29
СР 2 9 16 23 30
ЧТ 3 10 17 24 31
ПТ 4 11 18 25  
СБ 5 12 19 26  
ВС 6 13 20 27  
Февраль 2019
ПН  4 11 18 25
ВТ  5 12 19 26
СР  6 13 20 27
ЧТ  7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22  
СБ 2 9 16 23
  • Специализация по экзистенциальному психологическому консультированию и психотерапииПодробнее
 
ВС 3 10 17 24